محمدرضا شیخعلی قهرمان هفته بیست و هشتم مسابقات سریع شطرنج شهرستان بهارستان شد.

هفته بیست و هشتم مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۱خرداد ماه با حضور ۱۰ شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید آقایان محمدرضا شیخعلی با کسب ۴/۵ امتیاز ،حمید فتح الهی با کسب ۴ امتیاز و محمود صالحی با کسب ۳ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

محمدرضا شیخعلی قهرمان مسابقه سریع شطرنج ویژه عید مبعث شهرستان بهارستان شد.

مسابقه نیمه سریع شطرنج ویژه عید مبعث هیئت شطرنج بهارستان روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه با حضور ۹شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری حمید فتح الهی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید  محمدرضا شیخعلی با کسب ۴,۵ امتیاز قهرمان شد وعلیرضا سوسنی و محسن قانع هر دو با کسب ۳,۵ امتیاز  در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

داوود ا…وردی قهرمان هفته بیست و هفتم مسابقات سریع شطرنج شهرستان بهارستان شد.

هفته بیست و هفتم مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه۲۵اردیبهشت ماه با حضور ۱۱ شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید آقایان داوود ا…وردی با کسب ۴ امتیاز(به لطف پوئن شکنی بهتر)  محمدرضا شیخعلی  با کسب ۴ امتیاز و محسن قانع با کسب ۴ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

داوود ا…وردی قهرمان هفته بیست و ششم مسابقات سریع شطرنج شهرستان بهارستان شد.

هفته بیست و ششم مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه۱۸اردیبهشت ماه با حضور ۱۰ شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید آقایان داوود ا…وردی با کسب ۴ امتیاز(به لطف پوئن شکنی بهتر)  سید علی موسوی  با کسب ۴ امتیاز و مهدی جلیلی با کسب ۴ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

داوود ا…وردی قهرمان هفته بیست و پنجم مسابقات سریع شهرستان بهارستان شد.

هفته بیست و پنجم مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه۱۲اردیبهشت ماه به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید آقایان داوود ا…وردی با کسب ۴ امتیاز، احمد اعظمی با کسب ۳/۵امتیاز و حمید فتح الهی با کسب ۳/۵امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

مصطفی گلپایگانی قهرمان هفته بیست و چهارم مسابقات سریع شهرستان بهارستان شد.

هفته بیست و چهارم مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه۲۸فروردین ماه به سرپرستی و سرداوری اکبر عبدالهی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید آقایان مصطفی گلپایگانی با کسب ۴ امتیاز، علیرضا سوسنی با کسب ۳امتیاز و حسین پاینده با کسب ۳امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.


جواد عیسی آبادی قهرمان هفته بیست و سوم مسابقات سریع شهرستان بهارستان شد.

هفته بیست وسوم مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه۲۱ افروردین ماه با حضور ۱۲ شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید آقایان جواد عیسی آبادی با کسب ۵ امتیاز، افشین محمدپور با کسب ۴امتیاز و محسن قانع با کسب ۳امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.


محسن قانع قهرمان هفته بیست و دوم مسابقات سریع شهرستان بهارستان شد.

هفته بیست ودوم مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه۱۴ فروردین ماه با حضور ۱۰ شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید آقایان محسن قانع با کسب ۵ امتیاز، حسین پاینده با کسب ۴ امتیاز و احمد اعظمی با کسب ۳ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.


رضا خوشقدم قهرمان هفته بیست و یکم مسابقات سریع شهرستان بهارستان شد.

هفته بیست و یکم مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه۷ فروردین ماه با حضور ۱۰ شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید آقایان رضا خوشقدم با کسب ۴/۵امتیاز,علی ساسانی با کسب ۳/۵ امتیاز( پوئن شکنی بهتر)  و مصطفی گلپایگانی با کسب ۳/۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.


حسین پاینده قهرمان هفته بیستم مسابقات سریع شهرستان بهارستان شد.

هفته بیستم مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز چهارشنبه ۵فروردین ماه با حضور ۱۲شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید آقایان حسین پاینده با کسب ۴امتیاز ،سید علی موسوی با کسب ۴ امتیاز و حسن جاویدزاده با کسب ۳/۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.