داوود ا…وردی قهرمان هفته بیست و ششم مسابقات سریع شطرنج شهرستان بهارستان شد.

هفته بیست و ششم مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه۱۸اردیبهشت ماه با حضور ۱۰ شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید آقایان داوود ا…وردی با کسب ۴ امتیاز(به لطف پوئن شکنی بهتر)  سید علی موسوی  با کسب ۴ امتیاز و مهدی جلیلی با کسب ۴ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

داوود ا…وردی قهرمان هفته بیست و پنجم مسابقات سریع شهرستان بهارستان شد.

هفته بیست و پنجم مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه۱۲اردیبهشت ماه به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید آقایان داوود ا…وردی با کسب ۴ امتیاز، احمد اعظمی با کسب ۳/۵امتیاز و حمید فتح الهی با کسب ۳/۵امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

مصطفی گلپایگانی قهرمان هفته بیست و چهارم مسابقات سریع شهرستان بهارستان شد.

هفته بیست و چهارم مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه۲۸فروردین ماه به سرپرستی و سرداوری اکبر عبدالهی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید آقایان مصطفی گلپایگانی با کسب ۴ امتیاز، علیرضا سوسنی با کسب ۳امتیاز و حسین پاینده با کسب ۳امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.


جواد عیسی آبادی قهرمان هفته بیست و سوم مسابقات سریع شهرستان بهارستان شد.

هفته بیست وسوم مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه۲۱ افروردین ماه با حضور ۱۲ شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید آقایان جواد عیسی آبادی با کسب ۵ امتیاز، افشین محمدپور با کسب ۴امتیاز و محسن قانع با کسب ۳امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.


محسن قانع قهرمان هفته بیست و دوم مسابقات سریع شهرستان بهارستان شد.

هفته بیست ودوم مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه۱۴ فروردین ماه با حضور ۱۰ شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید آقایان محسن قانع با کسب ۵ امتیاز، حسین پاینده با کسب ۴ امتیاز و احمد اعظمی با کسب ۳ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.


رضا خوشقدم قهرمان هفته بیست و یکم مسابقات سریع شهرستان بهارستان شد.

هفته بیست و یکم مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه۷ فروردین ماه با حضور ۱۰ شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید آقایان رضا خوشقدم با کسب ۴/۵امتیاز,علی ساسانی با کسب ۳/۵ امتیاز( پوئن شکنی بهتر)  و مصطفی گلپایگانی با کسب ۳/۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.


حسین پاینده قهرمان هفته بیستم مسابقات سریع شهرستان بهارستان شد.

هفته بیستم مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز چهارشنبه ۵فروردین ماه با حضور ۱۲شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید آقایان حسین پاینده با کسب ۴امتیاز ،سید علی موسوی با کسب ۴ امتیاز و حسن جاویدزاده با کسب ۳/۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

محمدرضا شیخعلی قهرمان هفته نوزدهم مسابقه سریع شطرنج (ویژه پایان سال) شهرستان بهارستان

هفته نوزدهم مسابقات سریع ویژه پایان سال هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۲۹ اسفند ماه با حضور ۱۷ شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید محمدرضا شیخعلی با کسب۴,۵ امتیاز ،مجتبی بابایی با کسب ۴ امتیاز و محسن قانع  با کسب ۳,۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

اولین دوره مسابقات قهرمانی شطرنج شهرستان بهارستان (جام فجر)

اولین دوره مسابقه قهرمانی شطرنج شهرستان بهارستان (جام فجر) روز جمعه ۲۲بهمن ماه با حضور ۱۹ شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید، در پایان این رقابت که در ۷ دور به روش سوئیسی برگزار گردید مجتبی بابایی با کسب ۷امتیاز بعنوان قهرمانی رسید و علی روشن پناه با کسب ۶ امتیاز نائب قهرمان شد و علیرضا سوسنی با کسب ۴,۵ امتیاز (پوئن شکنی بهتر) در جایگاه سوم قرار گرفت همچنین علیرضا اسلامی و محسن قانع هر دو با کسب ۴,۵ امتیاز در رده های بعدی قرار گرفتند

حسین پاینده قهرمان هفته نهم مسابقات سریع شطرنج شهرستان بهارستان

هفته نهم مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۱۹ دی ماه با حضور ۲۱ شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۷ دور به روش سوئیسی برگزار گردید حسین پاینده با کسب۶ امتیاز ،علی روشن پناه  با کسب ۵ امتیاز و داوود اله وردی با کسب ۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.