سعید صادقپور قهرمان مسابقه هفتگی جمعه 17 آذرماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه 17 آذرماه با حضور 17شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در 6 دور به روش سوئیسی برگزار گردید سعید صادقپور با کسب 5,5 امتیاز , علیرضا اسلامی با کسب 4,5 امتیاز و مهدی جلیلی با کسب 4 امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.همچنین رضا ساریجلو عنوان نوجوان برتر را کسب نمود. (رده بندی پایانی)

رضا نوروزی قهرمان مسابقه هفتگی جمعه 10 آذرماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه 10 آذرماه با حضور 16شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری علی نظری در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در 5 دور به روش سوئیسی برگزار گردید رضا نوروززی با کسب 5 امتیاز , علیرضا اسلامی با کسب 4 امتیاز و مصطفی گلپایگانی با کسب 4 امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.همچنین مرتضی ساریجلو عنوان نوجوان برتر را کسب نمود.

حمید فتح اللهی قهرمان مسابقه هفتگی جمعه 3 آذرماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه 3 آذرماه با حضور 14شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در 5 دور به روش سوئیسی برگزار گردید حمید فتح اللهی با کسب 4,5 امتیاز , علیرضا اسلامی با کسب 4 امتیاز و مرتضی عبدی با کسب 3 امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.همچنین ابوالفضل خانعلیزاده عنوان نوجوان برتر را کسب نمود.

مسعود نجفی قهرمان مسابقه هفتگی جمعه 19 آبانماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه 19 آبانماه با حضور 18شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در 5 دور به روش سوئیسی برگزار گردید مسعود نجفی با کسب 4 امتیاز ,رضا نوروزی با کسب 4 امتیاز و جواد عیسی آبادی با کسب 3,5 امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.همچنین ابوالفضل خانعلیزاده عنوان نوجوان برتر را کسب نمود.

حسینعلی نجاری قهرمان مسابقه هفتگی جمعه 5 آبانماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه 5 آبانماه با حضور 23شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در 6 دور به روش سوئیسی برگزار گردید حسینعلی نجاری با کسب 6 امتیاز , جواد عیسی آبادی با کسب 4,5 امتیاز و رضا نوروزی با کسب 4امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند. (رده بندی نهایی)

 

 

 

برگزاری مسابقه سریع شطرنج بمناسبت هفته تربیت بدنی در شهرستان بهارستان

مسابقات سریع شطرنج بمناسبت هفته تربیت بدنی روز جمعه 28مهرماه با حضور 18شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در 6 دور به روش سوئیسی برگزار گردید علی رفیعی با کسب 5 امتیاز ,داوود اله وردی با کسب 5 امتیاز و رضا نوروزی با کسب 4 امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند. (رده بندی نهایی)

برگزاری مسابقه شطرنج نوجوانان بهارستان بمناسبت هفته تربیت بدنی

مسابقه شطرنج نوجوانان شهرستان بهارستان بمناسبت هفته تربیت بدنی روز پنجشنبه 27مهرماه با حضور 15شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری علی نظری در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در 5 دور به روش سوئیسی برگزار گردید رضا ساریجلو با کسب 4,5 امتیاز ,امیرحسین خانکی با کسب 4امتیاز و مرتضی ساریجلو با کسب 3,5 امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

 

داوود اله وردی قهرمان مسابقه هفتگی جمعه 21 مهرماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه 21 مهرماه با حضور 29شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در 6 دور به روش سوئیسی برگزار گردید داوود اله وردی با کسب 5,5 امتیاز ,علیرضا سوسنی با کسب 5 امتیاز و حمید فتح الهی با کسب 5 امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.همچنین مرتضی ساریجلو عنوان نوجوان برتر را کسب نمود.