حمید فتح الهی صدرنشین مسابقه هفتگی جمعه 24 فروردین ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه 24 فروردین ماه با حضور 16شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در 5 دور به روش سوئیسی برگزار گردید حمید فتح الهی با کسب 5 امتیاز , رضا نوروزی با کسب 4 امتیاز و داوود اله وردی با کسب 4 امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.همچنین مرتضی ساریجلو عنوان نوجوان برتر را کسب نمود

رضا نوروزی صدرنشین مسابقه هفتگی جمعه 17 فروردین ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه 17 فروردین ماه با حضور 12شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در 5 دور به روش سوئیسی برگزار گردید رضا نوروزی با کسب 4,5 امتیاز , رضا خوشقدم با کسب 4,5 امتیاز و محسن قانع با کسب 3 امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.همچنین مرتضی ساریجلو عنوان نوجوان برتر را کسب نمود

علیرضا خوشقدم صدرنشین مسابقه هفتگی جمعه 3 فروردین ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه 3 فروردین ماه به سرپرستی و سرداوری علی نظری در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در 5 دور به روش سوئیسی برگزار گردید رضا خوشقدم با کسب 4 امتیاز , علی نجاری با کسب 4 امتیاز و علیرضا اسلامی با کسب 3,5 امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

علی نجاری قهرمان مسابقه هفتگی جمعه 25 اسفند ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه 25 اسفندماه با حضور 14شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در 5 دور به روش سوئیسی برگزار گردید علی نجاری با کسب 4 امتیاز , رضا خوشقدم با کسب 4 امتیاز و رضا ساریجلو با کسب 3,5 امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

رضا نوروزی قهرمان مسابقه هفتگی جمعه 4 اسفندماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه 4 اسفندماه با حضور 20شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در 6 دور به روش سوئیسی برگزار گردید رضا نوروزی با کسب 5 امتیاز , فرج دلیر با کسب 4,5 امتیاز و رضا خوشقدم با کسب 4,5 امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.همچنین رضا ساریجلو عنوان نوجوان برتر را کسب نمود.

محمدرضا اویسی قهرمان مسابقه سریع شطرنج گرامیداشت 22بهمن شهرستان بهارستان

مسابقه سریع شطرنج گرامیداشت یوم ا.. 22بهمن شهرستان بهارستان روز جمعه 22 بهمن ماه با حضور 14شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در 5 دور به روش سوئیسی برگزار گردید رضا اویسی با کسب 4,5 امتیاز , علیرضا اسلامی با کسب 4 امتیاز و علیرضا خوشقدم با کسب 4 امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند

فرج دلیر قهرمان مسابقه هفتگی جمعه 20 بهمن ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه 20 بهمن ماه با حضور 22 شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری علی نظری در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در 6 دور به روش سوئیسی برگزار گردید فرج دلیر با کسب 5,5 امتیاز , رضا نوروزی با کسب 5 امتیاز و علی نجاری با کسب 4 امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.همچنین ابوالفضل خانعلیزاده عنوان نوجوان برتر را کسب نمود.

فرج دلیر قهرمان پنجمین دوره مسابقه قهرمانی شطرنج شهرستان بهارستان (جام فجر)

پنجمین دوره مسابقه قهرمانی شطرنج شهرستان بهارستان (جام فجر) روز جمعه 13 بهمن ماه با حضور 28 شرکت کننده به سرپرستی مصطفی گلپایگانی و سرداوری علی نظری در محل هیئت شطرنج برگزار گردید، در پایان این رقابت که در 7 دور به روش سوئیسی برگزار گردید فرج دلیر با کسب 5,5 امتیاز بعنوان قهرمانی رسید و عنایت ازباغی (پاینده) با کسب 5 امتیاز نائب قهرمان شد و رضا نوروزی با کسب 5 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت همچنین علیرضا دلیر با کسب 5 امتیاز در رده بعدی قرار گرفت.

علیرضا خوشقدم قهرمان مسابقه هفتگی جمعه 6 بهمن ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه 6 بهمن ماه با حضور 18شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در 5 دور به روش سوئیسی برگزار گردید رضا خوشقدم با کسب 4,5 امتیاز , مرتضی ساریجلو با کسب 4 امتیاز و داوود اله وردی با کسب 3,5 امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.همچنین رضا ساریجلو عنوان نوجوان برتر را کسب نمود. (نتایج)

جواد عیسی آبادی قهرمان مسابقه هفتگی جمعه 22 دی ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه 22 دی ماه با حضور 19شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در 6 دور به روش سوئیسی برگزار گردید جواد عیسی آبادی با کسب 5,5 امتیاز , عنایت ازباغی با کسب 5,5 امتیاز و علی نجاری با کسب 4 امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند. (رده بندی)