علی نجاری قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۱۱خرداد ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۱۱خرداد ماه با حضور ۱۴شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری علی نظری در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید علی نجاری با کسب ۵ امتیاز , ابوالفضل خانعلیزاده با کسب ۴ امتیاز و حسین پاینده با کسب ۳ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

حسین عبداللهی قهرمان سومین دوره مسابقات شطرنج جام رمضان شهرستان بهارستان

سومین دوره مسابقات شطرنج استاندارد جام رمضان شهرستان بهارستان با حضور ۱۵شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری علی نظری در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید حسین عبدالهی با کسب ۴,۵ امتیاز , احمد اعظمی با کسب ۴ امتیاز و مرتضی ساریجلو با کسب ۴امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.همچنین ابوالفضل خانعلیزاده عنوان نوجوان برتر را کسب نمود.

علی نجاری قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۴ خرداد ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۴خرداد ماه با حضور ۱۴شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری علی نظری در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید علی نجاری با کسب ۴ امتیاز , علیرضا خوشقدم با کسب ۴ امتیاز و رضا اسلامی با کسب۳,۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

مجید حامدی صدرنشین مسابقه هفتگی جمعه ۲۸ اردیبهشت ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۲۸ اردیبهشت ماه با حضور ۱۳شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری علی نظری در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید مجید حامدی با کسب ۴ امتیاز , علی نجاری با کسب ۴ امتیاز و داوود الاه وردی با کسب ۴ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

حمید فتح الهی صدرنشین مسابقه هفتگی جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه با حضور ۱۲شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری علی نظری در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید حمید فتح الهی با کسب ۵ امتیاز , علی نجاری با کسب ۳,۵ امتیاز و علی نظری با کسب ۳ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

رضا نوروزی صدرنشین مسابقه هفتگی جمعه ۱۴ اردیبهشت ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۱۴ اردیبهشت ماه با حضور ۱۲شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری علی نظری در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید رضا نوروزی با کسب ۵ امتیاز , احمد اعظمی با کسب ۴ امتیاز و علی نجاری با کسب ۳ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

فرج دلیر قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۷ اردیبهشت ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۷ اردیبهشت ماه با حضور ۱۶شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید فرج دلیر با کسب ۴,۵ امتیاز , علی نجاری با کسب ۴ امتیاز و عنایت ازباغی با کسب ۴ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

رضا نوروزی صدرنشین مسابقه هفتگی جمعه ۳۱ فروردین ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۳۱ فروردین ماه با حضور ۱۶شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری علی نظری در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید رضا نوروزی با کسب ۴,۵ امتیاز , رضا خوشقدم با کسب ۴ امتیاز و علی نجاری با کسب ۴ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.همچنین رضا ساریجلو عنوان نوجوان برتر را کسب نمود

حمید فتح الهی صدرنشین مسابقه هفتگی جمعه ۲۴ فروردین ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۲۴ فروردین ماه با حضور ۱۶شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید حمید فتح الهی با کسب ۵ امتیاز , رضا نوروزی با کسب ۴ امتیاز و داوود اله وردی با کسب ۴ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.همچنین مرتضی ساریجلو عنوان نوجوان برتر را کسب نمود