تقویم مسابقات

ردیفتاریخروزنوع مسابقهشروع مسابقهتعداد دورزمان مسابقه
۱۱۴۰۳/۰۱/۱۰جمعهرپید غیر ریتد هفتگی۱۵:۰۰:۰۰۵“۵ + ’۱۰
۲۱۴۰۳/۰۱/۱۴-۲۰سه‌شنبه-دوشنبهاستاندارد غیرریتد رمضان۲۰:۰۰:۰۰۷“۳۰ + ’۴۰
۳۱۴۰۳/۰۱/۱۷جمعهرپید غیر ریتد هفتگی۱۵:۰۰:۰۰۶“۵ + ’۱۰
۴۱۴۰۳/۰۱/۲۲چهارشنبهرپید غیر ریتد عیدفطر۱۱۵:۰۰:۰۰۶“۵ + ’۱۰
۵۱۴۰۳/۰۱/۲۳پنج‌شنبهرپید غیر ریتد عیدفطر۲۱۵:۰۰:۰۰۶“۵ + ’۱۰
۶۱۴۰۳/۰۱/۲۴جمعهرپید غیر ریتد هفتگی۱۵:۰۰:۰۰۶“۵ + ’۱۰
۷۱۴۰۳/۰۱/۳۱جمعهرپید ریتد فروردین۱۳:۳۰:۰۰۹“۵ + ’۱۰
۸۱۴۰۳/۰۲/۰۷جمعهرپید غیر ریتد هفتگی۱۵:۰۰:۰۰۶“۵ + ’۱۰
۹۱۴۰۳/۰۲/۱۴جمعهرپید غیر ریتد هفتگی۱۵:۰۰:۰۰۶“۵ + ’۱۰
۱۴۰۳/۰۲/۲۱جمعهشرکت در مسابقه خورشید خرد غرق آباد۱۰:۳۰:۰۰۱۰-۱۱“۳ + ’۱۰
۱۴۰۳/۰۲/۲۱جمعهشرکت در مسابقات رپید غیر ریتد رباط کریم (A بزرگسالان – B رده سنی)A: 15:00
B: 10:00
A: 5
B: 6
“۵ + ’۱۰
۱۰۱۴۰۳/۰۲/۲۸جمعهرپید غیر ریتد هفتگی۱۵:۰۰:۰۰۶“۵ + ’۱۰
۱۱۱۴۰۳/۰۳/۰۴جمعهعدم برگزاری مسابقات۱۵:۰۰:۰۰۶“۵ + ’۱۰
۱۲۱۴۰۳/۰۳/۱۱جمعهرپید غیر ریتد هفتگی۱۵:۰۰:۰۰۶“۵ + ’۱۰
۱۳۱۴۰۳/۰۳/۱۸جمعهرپید غیر ریتد هفتگی۱۵:۰۰:۰۰۶“۵ + ’۱۰
۱۴۰۳/۰۳/۲۵جمعهرپید ریتد هفتگی فدراسیون
۱۴۰۳/۰۳/۲۵جمعهرپید غیر ریتد رباط کریم۱۵:۳۰:۰۰۵-۶“۵ + ’۱۰
۱۴۰۳/۰۳/۳۱پنج شنبهرپید قهرمانی رده سنی استان تهران
۱۴۰۳/۰۴/۰۱جمعهرپید قهرمانی رده سنی استان تهران
۱۴۱۴۰۳/۰۴/۰۱جمعهرپید غیر ریتد هفتگی۱۵:۰۰:۰۰۶“۵ + ’۱۰
۱۴۰۳/۰۴/۰۵سه شنبهرپید ریتد عید غدیر رباط کریم
۱۴۰۳/۰۴/۰۸جمعهرپید آزاد تهران
۱۵۱۴۰۳/۰۴/۱۵جمعهرپید ریتد تیرماه۱۳:۳۰:۰۰۹“۵ + ’۱۰
۱۶۱۴۰۳/۰۴/۲۲جمعهبلیتز ریتد تیرماه۱۳:۳۰:۰۰۱۷“۲ + ‘۵
۱۷۱۴۰۳/۰۴/۲۹جمعهرپید غیر ریتد هفتگی۱۵:۰۰:۰۰۶“۵ + ’۱۰
۱۸۱۴۰۳/۰۵/۰۵جمعهرپید غیر ریتد هفتگی۱۵:۰۰:۰۰۶“۵ + ’۱۰
۱۹۱۴۰۳/۰۵/۰۹-۱۲سه شنبه-جمعهاستاندارد غیرریتد قهرمانی بهارستان۱۰:۰۰:۰۰
۱۷:۰۰:۰۰
۷“۳۰+’۹۰
۱۴۰۳/۰۵/۱۴-۲۲یک شنبه-دوشنبهمسابقه بین المللی جام پایتخت
۲۰۱۴۰۳/۰۵/۲۶جمعهرپید ریتد مردادماه۱۳:۳۰:۰۰۹“۵ + ’۱۰
۱۴۰۳/۰۵/۲۷
۱۴۰۳/۰۶/۰۲
شنبه-جمعهقهرمانی استاندارد رده های سنی استان تهران
۲۱۱۴۰۳/۰۶/۰۲جمعهرپید غیر ریتد هفتگی۱۵:۰۰:۰۰۶“۵ + ’۱۰
۲۲۱۴۰۳/۰۶/۰۹جمعهرپید غیر ریتد هفتگی۱۵:۰۰:۰۰۶“۵ + ’۱۰
۲۳۱۴۰۳/۰۶/۱۶جمعهرپید غیر ریتد هفتگی۱۵:۰۰:۰۰۶“۵ + ’۱۰
۲۴۱۴۰۳/۰۵/۲۲-۲۳پنج شنبه – جمعهاستاندارد غیرریتد شهریورماه۱۰:۰۰:۰۰
۱۴:۰۰:۰۰
۱۷:۰۰:۰۰
۶“۳۰+’۳۰
۲۵۱۴۰۳/۰۶/۳۰جمعهرپید ریتد شهریورماه۱۳:۳۰:۰۰۹“۵ + ’۱۰
۲۶۱۴۰۳/۰۶/۳۱جمعهبلیتز ریتد شهریورماه۱۳:۳۰:۰۰۱۷“۲ + ‘۵
دکمه بازگشت به بالا