بازیکنان

لیست بازیکنان شرکت کننده در مسابقات هیات شطرنج بهارستان

متولدین فروردین


متولدین اردیبهشت


متولدین خرداد


متولدین تیر


متولدین امرداد


متولدین شهریور


متولدین مهر


متولدین آبان


متولدین آذر


متولدین دی


متولدین بهمن


متولدین اسفند


نامشخص (پس از تکمیل اطلاعات از این جدول کسر و به جدول های اصلی اضافه خواهد شد)

دکمه بازگشت به بالا