برگزاری مسابقه هفتگی شطرنج جمعه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۰ (جدول صبح)

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان صبح جمعه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۰ با حضور ۲۰ شرکت کننده وبه سرپرستی علی نظری در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت علیرضا سوسنی با کسب ۵ امتیاز، عنایت ازباغی با کسب ۴/۵ امتیاز و احمد اعظمی با کسب ۴/۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند

برگزاری مسابقه هفتگی شطرنج جمعه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۰ (جدول بعدازظهر)

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان بعدازظهر جمعه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۰ با حضور ۱۳ شرکت کننده وبه مدیریت جناب نظری در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت فریدونی با کسب ۵امتیاز، خدایی با کسب ۵ امتیاز و امیرضیایی با کسب ۴ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند

برگزاری مسابقه هفتگی شطرنج جمعه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۰ (جدول صبح)

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان صبح جمعه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۰ با حضور ۱۴ شرکت کننده وبه مدیریت جناب نظری در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت امیر ضیایی با کسب ۵ امتیاز ، احمد اعظمی با کسب ۴/۵ امتیاز و سیدموسوی با کسب ۴ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند

برگزاری مسابقه هفتگی شطرنج جمعه ۳ دی ماه ۱۴۰۰

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۳ دی ماه ۱۴۰۰ با حضور ۱۹ شرکت کننده وبه مدیریت جناب نظری در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت محسن قانع با کسب ۶ امتیاز ، رضا ساریجلو با کسب ۶ امتیاز و مرتضی ساریجلو با کسب ۵/۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند

برگزاری مسابقه هفتگی شطرنج جمعه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۰

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۰ با حضور ۱۴ شرکت کننده وبه مدیریت جناب نظری در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت امیر ضیایی با کسب ۶ امتیاز ، ابوالفضل خانعلی زاده با کسب ۴/۵ امتیاز و رضا ساریجلو با کسب ۳/۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند

برگزاری مسابقه هفتگی شطرنج جمعه ۱۹ آذرماه ۱۴۰۰

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۰ با حضور ۱۵ شرکت کننده وبه مدیریت جناب نظری در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت امیر ضیایی با کسب ۵ امتیاز ، مرتضی ساریجلو با کسب ۵ امتیاز و رضا ساریجلو با کسب ۴ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند

برگزاری مسابقه هفتگی شطرنج جمعه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۰

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۰ با حضور ۱۵ شرکت کننده وبه مدیریت جناب نظری در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت رضا ساریجلو با کسب ۶ امتیاز ,امیر ضیایی با کسب ۵ امتیاز و خدایی با کسب ۴ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند

برگزاری مسابقه هفتگی شطرنج جمعه ۵ آذرماه ۱۴۰۰

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۵ آذر ماه ۱۴۰۰ با حضور ۱۷ شرکت کننده وبه مدیریت جناب نظری در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت مرتضی ساریجلو با کسب ۵/۵ امتیاز ,رضا ساریجلو با کسب ۵ امتیاز و ابوالفضل خانعلی زاده با کسب ۴/۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند

برگزاری مسابقه هفتگی شطرنج جمعه ۲۸ آبان ۱۴۰۰

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۰ با حضور ۱۴ شرکت کننده وبه مدیریت جناب نظری در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت مرتضی ساریجلو با کسب ۴ امتیاز ,محسن قانع با کسب ۴ امتیاز و مرتضی عبدی با کسب ۴ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند

برگزاری مسابقه هفتگی شطرنج جمعه ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۰

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۰ با حضور ۱۳ شرکت کننده وبه مدیریت جناب نظری در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت رضا نوروزی با کسب ۵ امتیاز ,مرتضی ساریجلو با کسب ۴ امتیاز و رضا ساریجلو با کسب ۳/۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند