مرتضی ساریجلو قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۱۱ بهمن ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۱۱ بهمن ماه با حضور ۱۱شرکت کننده در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت مرتضی ساریجلو با کسب ۴ امتیاز ,رضا ساریجلو با کسب ۴ امتیاز و سعیدعباسی با کسب ۳ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند

رضا ساریجلو قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۲۰ دی ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۲۰ دی ماه با حضور ۱۴شرکت کننده در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید رضا ساریجلو با کسب ۵ امتیاز ,حسینعلی نجاری با کسب ۴ امتیاز و بهزاد رزمی با کسب ۳,۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند

محسن قانع قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۱۳ دی ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۱۳ دی ماه با حضور ۱۴شرکت کننده در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید محسن قانع با کسب ۴,۵ امتیاز ,رضا ساریجلو با کسب ۴,۵امتیاز و بهزاد رزمی با کسب ۳,۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند

رضا ساریجلو قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۲۹ آذر ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۲۹ آذرماه با حضور ۱۶شرکت کننده در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید رضا ساریجلو با کسب ۴ امتیاز ,احمد اعظمی با کسب ۴ امتیاز و ابوالفضل خانعلی زاده با کسب ۳,۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند

احمد اعظمی قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۸ آذر ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۸ آذرماه با حضور ۱۲شرکت کننده در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید احمد اعظمی با کسب ۴,۵ امتیاز ,رضا ساریجلو با کسب ۴ امتیاز و محسن قانع با کسب ۳,۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند

مرتضی ساریجلو قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۱ آذر ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۱ آذرماه با حضور ۱۶شرکت کننده در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید مرتضی ساریجلو با کسب ۴,۵ امتیاز ,رضا ساریجلو با کسب ۳,۵ امتیاز و یاشار امینی با کسب ۳,۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند