حسین پاینده قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۲۹ تیرماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۲۹ تیرماه با حضور ۱۱شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری علی نظری در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید حسین پاینده با کسب ۴,۵ امتیاز , ابوالفضل خانعلی زاده با کسب ۳,۵ امتیاز و حمید فتح الهی با کسب ۳ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند

مهدی جلیلی قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۲۲ تیرماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۲۲ تیرماه با حضور ۱۶شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید مهدی جلیلی با کسب ۴,۵ امتیاز , علیرضا اسلامی با کسب ۳,۵ امتیاز و رضا ساریجلو با کسب ۳,۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

 

مرتضی ساریجلو قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۱۵ تیر ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۱۵ تیرماه با حضور ۱۶شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید مرتضی ساریجلو با کسب ۴ امتیاز , علی نجاری با کسب ۴ امتیاز و ابوالفضل خانعلیزاده با کسب ۳,۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.همچنین رضا ساریجلو عنوان نوجوان برتر را کسب نمود.

حسین پاینده قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۸تیر ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۸ تیرماه با حضور ۱۲شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید حسین پاینده با کسب ۴ امتیاز , حمیدفتح اللهی با کسب ۳,۵ امتیاز و  ابوالفضل خانعلیزاده با کسب ۳,۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

علی نجاری قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۱تیر ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۱تیر ماه با حضور ۱۲شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری علی نظری در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید علی نجاری با کسب ۴,۵ امتیاز , علیرضا اسلامی با کسب ۴ امتیاز و ابوالفضل خانعلیزاده با کسب ۳,۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

علی نجاری قهرمان مسابقه ویژه عید سعید فطر هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع ویژه عید سعید فطر هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۲۵خرداد ماه با حضور ۱۵شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری علی نظری در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید علی نجاری با کسب ۵ امتیاز , محسن قانع با کسب ۴ امتیاز و رضا اسلامی با کسب ۳,۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

علی نجاری قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۱۱خرداد ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۱۱خرداد ماه با حضور ۱۴شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری علی نظری در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید علی نجاری با کسب ۵ امتیاز , ابوالفضل خانعلیزاده با کسب ۴ امتیاز و حسین پاینده با کسب ۳ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.