رضا نوروزی صدرنشین مسابقه هفتگی جمعه ۱۷ فروردین ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۱۷ فروردین ماه با حضور ۱۲شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید رضا نوروزی با کسب ۴,۵ امتیاز , رضا خوشقدم با کسب ۴,۵ امتیاز و محسن قانع با کسب ۳ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.همچنین مرتضی ساریجلو عنوان نوجوان برتر را کسب نمود

علیرضا خوشقدم صدرنشین مسابقه هفتگی جمعه ۳ فروردین ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۳ فروردین ماه به سرپرستی و سرداوری علی نظری در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید رضا خوشقدم با کسب ۴ امتیاز , علی نجاری با کسب ۴ امتیاز و علیرضا اسلامی با کسب ۳,۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

علی نجاری قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۲۵ اسفند ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۲۵ اسفندماه با حضور ۱۴شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید علی نجاری با کسب ۴ امتیاز , رضا خوشقدم با کسب ۴ امتیاز و رضا ساریجلو با کسب ۳,۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

رضا نوروزی قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۴ اسفندماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۴ اسفندماه با حضور ۲۰شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۶ دور به روش سوئیسی برگزار گردید رضا نوروزی با کسب ۵ امتیاز , فرج دلیر با کسب ۴,۵ امتیاز و رضا خوشقدم با کسب ۴,۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.همچنین رضا ساریجلو عنوان نوجوان برتر را کسب نمود.

محمدرضا اویسی قهرمان مسابقه سریع شطرنج گرامیداشت ۲۲بهمن شهرستان بهارستان

مسابقه سریع شطرنج گرامیداشت یوم ا.. ۲۲بهمن شهرستان بهارستان روز جمعه ۲۲ بهمن ماه با حضور ۱۴شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید رضا اویسی با کسب ۴,۵ امتیاز , علیرضا اسلامی با کسب ۴ امتیاز و علیرضا خوشقدم با کسب ۴ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند

فرج دلیر قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۲۰ بهمن ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۲۰ بهمن ماه با حضور ۲۲ شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری علی نظری در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۶ دور به روش سوئیسی برگزار گردید فرج دلیر با کسب ۵,۵ امتیاز , رضا نوروزی با کسب ۵ امتیاز و علی نجاری با کسب ۴ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.همچنین ابوالفضل خانعلیزاده عنوان نوجوان برتر را کسب نمود.

فرج دلیر قهرمان پنجمین دوره مسابقه قهرمانی شطرنج شهرستان بهارستان (جام فجر)

پنجمین دوره مسابقه قهرمانی شطرنج شهرستان بهارستان (جام فجر) روز جمعه ۱۳ بهمن ماه با حضور ۲۸ شرکت کننده به سرپرستی مصطفی گلپایگانی و سرداوری علی نظری در محل هیئت شطرنج برگزار گردید، در پایان این رقابت که در ۷ دور به روش سوئیسی برگزار گردید فرج دلیر با کسب ۵,۵ امتیاز بعنوان قهرمانی رسید و عنایت ازباغی (پاینده) با کسب ۵ امتیاز نائب قهرمان شد و رضا نوروزی با کسب ۵ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت همچنین علیرضا دلیر با کسب ۵ امتیاز در رده بعدی قرار گرفت.

علیرضا خوشقدم قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۶ بهمن ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۶ بهمن ماه با حضور ۱۸شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید رضا خوشقدم با کسب ۴,۵ امتیاز , مرتضی ساریجلو با کسب ۴ امتیاز و داوود اله وردی با کسب ۳,۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.همچنین رضا ساریجلو عنوان نوجوان برتر را کسب نمود. (نتایج)

جواد عیسی آبادی قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۲۲ دی ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۲۲ دی ماه با حضور ۱۹شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۶ دور به روش سوئیسی برگزار گردید جواد عیسی آبادی با کسب ۵,۵ امتیاز , عنایت ازباغی با کسب ۵,۵ امتیاز و علی نجاری با کسب ۴ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند. (رده بندی)

داوود اله وردی قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۱۵ دی ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۱۵ دی ماه با حضور ۱۷شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری علی نظری در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۶ دور به روش سوئیسی برگزار گردید داوود اله وردی با کسب ۵ امتیاز , صابر باادب با کسب ۴,۵ امتیاز و یاشار امینی با کسب ۴,۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند